De wereld gaat weer ‘open’. Den Haag en omgeving ook. Harry Wientjens is ervan overtuigd dat juist in deze fase meer kan worden bereikt als partijen samen optrekken. Als Directeur Coöperatieve Rabobank in de regio Den Haag draagt hij met zijn netwerk graag een steentje bij aan een succesvolle opstart.

“Al jaren verbind ik partijen om gezamenlijk de leefomgeving in de regio te versterken, met name op het gebied van eco­nomie. Sinds ik in april dit jaar benoemd werd tot Directeur Coöperatieve Rabobank in de regio Den Haag is er in dat opzicht niets veranderd. Sterker nog: juist nu we naar verwachting uit de coronacrisis komen, vind ik het belang van verbindingen aangaan nog groter dan anders. Sámen kunnen we accelereren. Voor het succesvol opstarten moeten we de economie ook niet los zien van allerlei andere domeinen. Een bedrijf kan immers alleen groeien als het over talent kan beschikken. En wil je talent werven en behouden, dan helpt het als er bij­voorbeeld goede woonvoorzieningen zijn. Het is belangrijk te focussen op een brede welvaart. Daarvoor is van alles nodig: onderwijs, cultuur, sport, gezondheidszorg, enzovoort. Het hangt allemaal met elkaar samen”, aldus Harry Wientjens. “De rol van verbinder past mij goed en is nodig om invulling te geven aan de maatschappelijke thema’s die Rabobank hoog in het vaandel heeft: duurzaam ondernemen, duurzaam wonen, financieel gezond leven en ‘banking for food’. Ik ben gelukkig niet de enige die het belang van verbindingen inziet en zich daarvoor inzet. Ik doe dit samen met veel anderen.”

Economic Board The Hague

Per 1 mei jongstleden is Wientjens voorzitter van de ‘Economic Board The Hague’. “Dit is een onafhankelijke denktank die fungeert als aan­ jager voor de Haagse economie. De Board bundelt de kracht van onder­ nemers en kennisinstellingen, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over economisch beleid en initieert projecten om de economie te versterken. Het gaat om een meer toekomstbestendige eco­nomische structuur, ruimte voor ondernemerschap en een betere match tussen vraag en aanbod op de Haagse arbeidsmarkt. De Board vervult ook een ambassadeursrol voor Den Haag als innovatieve en onder­ nemende stad”, legt hij uit. “Ik was al langer lid van de Board en beschouw het als een eer dat ik nu voorzitter ben. Ook de Board gaat zich meer focussen op brede welvaart. Met het doel het proces van economisch herstel te versnellen, willen we stimuleren dat partijen vanuit een gezond eigenbelang de samenwerking opzoeken. Het moet hierbij niet uitmaken of het partijen zijn uit de private of uit de publieke domeinen. De uitdaging is om met elkaar de stad succesvol te heropenen.”

“MET ELKAAR DE STAD SUCCESVOL HEROPENEN”

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wil de Board de politiek oproepen om bij het ontwikkelen van de verkiezingsprogram­ ma’s ook te kijken naar brede welvaart. “Wonen en zorg zijn actuele onderwerpen, maar er is een sterke correlatie met economie en werk­ gelegenheid. Bij de verdeling van geld moet je dat brede economische perspectief steeds meewegen”, aldus Wientjens.

‘The Hague Restarted’

De Economic Board The Hague werkt inmiddels, samen met de gemeen­ te en andere partijen, aan de organisatie van een bijeenkomst voor onder­ nemers die in september (uiteraard coronaproof) zou moeten gaan plaatsvinden en de werktitel ‘The Hague Restarted’ heeft meegekregen. “Het is de bedoeling dat het een high speed­netwerkbijeenkomst wordt waar de deelnemers door korte, TED­talk­achtige presentaties inspiratie opdoen en van elkaar leren. Laat bijvoorbeeld een horeca­ondernemer maar vertellen hoe hij door samenwerking aan personeel denkt te komen en een onderwijsinstelling hoe stageplekken kunnen bijdragen aan eco­nomisch herstel. De rode draad van de bijeenkomst is de boodschap dat samenwerkingen kunnen bijdragen aan een brede welvaart en dus ook een sterkere economie. Ik ben daar van overtuigd.”

Voor meer informatie kijk op www.rabobank.nl/denhaag en www.economicboardthehague.org

Meer lezen? Klik dan hier en lees verder op pagina’s 102 & 103 van LEVEN! Magazine #47

Tekst: Martine van Rijn / Fotografie: Femque Schook