Beheer is de naam van een van de vier organisatie onderdelen van de gemeente Leiden. Niet bekend? Wedden van wel! Meer dan 350 mensen zorgen er namelijk voor dat onze stad schoon, heel en veilig blijft. Vlak bij je in de buurt, in de straat en voor je deur.

De ruim 25.000 meldingen die de gemeente jaarlijks krijgt, worden in de meeste gevallen netjes opgelost en blijven volledig in de anonimiteit. Dat geldt ook voor de honderden mensen die dagelijks haast onzichtbaar hun werk doen om de stad leefbaar te houden. Maar vergeet niet: achter de schermen worden deze meldingen als een gouden bron gezien. Ze geven namelijk haarfijn aan waar behoefte aan is, wat er fout gaat en wat er beter kan.

beheer-1-laag

De afgelopen periode is er flink geprofessionaliseerd en geïnvesteerd in mensen en materieel. Het resultaat is goed zichtbaar: een schone stad, goed werkend materieel en bovenal heel veel aardige mensen die het werk op een professionele wijze uitvoeren.

Zien wat je doet
De ambitie van de gemeente is om van de Leiden een plek te maken waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Maar, hoe pak je zoiets aan in een stad met meer dan 120.000 inwoners? Als eerste door te laten zien wat de gemeente wel en niet doet en door bewoners, ondernemers en sportverenigingen te wijzen op de ruimte die er is om zelf bepaalde zaken op de pakken of initiatieven te ontplooien. Ten tweede wil de gemeente Leiden beter weten wat de behoeften en wensen zijn van iedere wijk om maatwerk te kunnen leveren in beheer en onderhoud. Ook weten inwoners zodoende wat hun eigen bijdrage kan zijn. Het is belangrijk om een aantal dingen samen aan te pakken. Beheer stelt zich coöperatief op: leren door te doen en meer samen te werken. Dat is goed voor de motivatie en komt de stad als geheel ten goede.

Taken
Beheer is verantwoordelijk voor de exploitatie, beheer en onderhoud van de openbare ruimte, sportaccommodaties en het gemeentelijk vastgoed. De organisatie is onderverdeeld in een aantal teams. Mensen die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor zaken als  wegen, bruggen, riolen, het groen en onderhoud en vervanging van speeltoestellen. Of een team dat zorgt voor inzameling van afval, het reinigen van de stad, zwerfafval en het legen van de prullenbakken. Een derde team zorgt voor onderhoud en exploitatie van alle sportaccommodaties zoals zwembaden, sportvelden en sporthallen. En er is nog de afdeling die verantwoordelijk is voor gebouwen, het vastgoed, het wagenpark, de planning en het toezicht de uitvoering van uitbesteed werk.

beheer-3-laag

In alle plannen en ambities vormen de medewerkers de absolute spil in het geheel. Zonder hen geen leefbare stad, heel simpel. Inwoners, instellingen en bedrijven eisen meer en meer hun aandeel op in onze participatiemaatschappij. Positieve keerzijde is dat er van de inwoners en ondernemers zelf meer wordt verwacht. Het komt dus neer op het samen werken aan het beheer, de dienstverlening en de ontwikkeling van de stad.

Ambities
In het Leidse college ligt de aandacht op samenwerking met de stad en in de wijk, met bewoners, partners en bedrijven. Veel Leidenaren, bedrijven en partners zetten zich in voor de wijk of buurt. Beheer maakt letterlijk ruimte door het aantal objecten in de openbare ruimte terug te brengen. Zo groeien we naar een omgeving die niet bepaald wordt door borden, palen, hekken en allerlei regels. In een plan dat de ambities laat zien voor de komende jaren is de wens als volgt: een schone, hele veilige stad, ruimte om te leven en de stad teruggeven aan de burger en de buurt terug aan de bewoners.

‘Onderhoud gemeentelijk groen, de gemalen en riolen, tunnels, bruggen, viaducten en waterwegen. Op elk uur van de dag, alle dagen van de week sneeuw ruimen en zout strooien als het nodig is. Calamiteiten oplossen, ondersteuning bij evenementen, afval inzamelen voor bedrijven, straten schoonvegen, straatverlichting onderhouden, het zwembad schoonhouden. En nog 364 ander werkzaamheden.’

Innovaties
De afgelopen dertig jaar is er enorm veel gebeurd dat direct invloed heeft op de openbare ruimte zoals wij die kennen. Niemand heeft dat in de gaten want een baksteen is nog steeds een baksteen, de houten beschoeiing doet gezellig ouderwets aan en de lampen zien er hetzelfde uit als toen ze gebouwd werden in 1890. Gelukkig maar. De laatste jaren is innovatie echter een heel belangrijk onderwerp geworden binnen Beheer. Beheer heeft de weg bewandeld van ‘slimme volger’. Dus geen uitvinders maar wel snel nieuwe technieken en methoden overnemen. Zo begint LED de nieuwe standaard te worden in de openbare verlichting en is dimmen van verlichting goed toepasbaar geworden. De wegbelijning is vernieuwd en super reflecterend geworden. En ook onder de grond gebeurt van alles. Zo worden rioolleidingen zoveel mogelijk niet vervangen maar voorzien van kunststof kousen en vervolgens verstijfd met harsen. Vuil- en regenwater worden gescheiden afgevoerd, want dat is beter voor milieu. Er is een begin gemaakt met het opstellen van een grondwatermodel waarin de effecten van de zeespiegelstijging en toenemende neerslag wordt doorgerekend. Hierdoor is de organisatie beter in staat te anticiperen op klimaatwijzigingen. Want een droge kruipruimte kan over 20 jaar wel eens een natte kruipruimte worden.

beheer-2-laag

Foto’s: Wouter Keuris